سوالات متفاوت درموردنگرانی های قبل ازعمل

سوالات متفاوت درمورد نگرانی های قبل ازعمل :آیا می توانید بینی من را شبیه عکس در بیاورید؟ عکس ها از این جهت مفید است که دکترتان می تواند متوجه شود که شما چه چیزی را دوست دارید و چه چیزی را دوست ندارید –هم در مورد بینی شما در حال حاضر و هم در مورد [...]