دانستنیهای جراحی بینی

. در سالھای اخیر تولید نرم افزارھای مختلف کامپیوتری زندگی را دچار تحول چشمگیری کرده است.خوشبختانه علم پزشکی نیز در زمینه ھای مختلف از این پیشرفت بھره فراوانی برده است. طراحی کامپیوتریبینی نمونۀ گویایی از این امر است. این طراحی برای بیماران این فرصت را فراھم میکند تا تصویری واقع بینانه از بینی بعد از [...]