مطالبی در مورد قبل و بعد از عمل جراحی بینی

جهت رسیدن به نتیجه در عملهای زیبایی صورت وبینی انتخاب صحیح مورد مناسب وتکنیک جراحی صحیح توسط جراح و مراقبت های بعدازعمل توسط جراح وبیمار الزامی است. تکنیک جراحی بینی هایی با پوست ضخیم یابه گفته مردم گوشتی(که اصطلاحی اشتباه است)نسبت به بینی هایی با پوست مناسب متفاوت است وهمچنین باتوجه به آناتوحی بینی افراد [...]