جراحی رینوپلاستی
جراحی رینوپلاستی باید بادقت زیادی انجام شود.چون اشتباهات درحد میلیمتر به طورواضح خودرا نشان می دهند.بنابراین برای بدست آوردن نتایج عالی باید جراح با آناتومی انواع بینی وارتباط اجزای آناتومیک بینی آشنا باشد.
هربینی روشی خاص برای عمل دارد.
بینی هابه سه دسته تقسیم میشوند:
۱-بینی پوست ضخیم.
۲-بینی پوست نازک.
۳-بینی پوست معمولی.
اصطلاح بینی گوشتی یا غضروفی یا استخوانی به اشتباه بین مردم جا افتاده است.درحقییقت نیمه ی تحتانی بینی نوع بینی را مشخص می کند که نوک بینی؛پره هاوحدوده یک تا دوسانتیمتر ( براساس اندازه ی بینی) بالای نوک بینی را شامل میشود.

درتمام افرادباهرنوع بینی نیمه ی فوقانی بینی که شامل ناحیه استخوانی ونیمی ازناحیه غضروفی بینی میشود.
تقریبا نه کاملا ضخامت پوست یکسانی دارد.
درافرادی که سفیدپوست هستندوپوست صورتشان خشک است وبرای محافظت ازپوست دائماازکرم های مرطوب کننده
وچرب استفاده می کنند نیمه ی فوقانی بینی نسبت به بقیه ی افرادکمی نازکتراست.درقسمت مقالات این موضوع بیشترموردبحث قرارگرفته است.
جراحی بلفاروپلاستی
چشم وناحیه ی اطراف چشم نقش مهمی رادرنشان دادن احساسات وحالات هیجانی درصورت دارند
واولین ناحیه که افزایش سن روی آنها تاثیردارد همین نواحی است.عمل بلفاروپلاستی جهت اصلاح تغییرات ناشی از افزایش سن دراین نواحی انجام میشود.
بااین حال دربرخی موارددرسنین پایین هم این عمل انجام میشودکه بیشتر درافراد آسیایی انجام میشود.

اعمال جراحی اطراف چشم شامل:
بلفاروپلاستی پلک فوقانی وتحتانی واپیکانتوپلاستی میشود.
مهمترین نکته دراین عمل ها اندازه گیری وعلامت گذاری دقیق ناحیه ی مورد نظرقبل از عمل است.
دقت دراین مرحله باعث جلوگیری از عوارض این عمل میشود.
که این عوارض شامل:
برداشتن بیش ازحدویاکمترازحدمیشود.
افرادزیادی به این جانب مراجعه کردندکه قبلا این عمل رامخصوصاپلک فوقانی را نزد همکاران دیگربه خصوص پزشکان عمومی انجام دادن وبه علت تغییر اندک مجددا کاندید عمل بلفاروپلاستی شدند.

doctor hamidsalimi.com